top of page

September 14, 2020

Kommunedirektør i Grimstad (tidligere rådmann i Flekkefjord) sparket

Kommunestyret i Grimstad besluttet tirsdag å sparke kommunedirektør Tone Marie Nybø Solheim. (tidligere Rådmann i Flekkefjord)

Bakgrunnen er at Agderposten i 2019 avdekket at kommunen på to år hadde brukt over to millioner kroner på konsulenter fra Agenda Kaupang, som skulle hjelpe kommunen til å spare penger.

«Særlig alvorlig er det at dette er en av en rekke saker de siste årene der innkjøpsreglementet har blitt brutt», står det i vedtaket som ble fattet tirsdag.

October 10, 2018

Gransking av økonomisk kriminalitet er styrets ansvar

Ved mistanke om økonomisk kriminalitet mot selskapet, er det styret som har det overordnede ansvaret og må sees i sammenheng med styreansvaret etter aksjeloven § 17-1.

 

Styremedlemmer kan holdes personlig erstatningsansvarlig dersom de har opptrådt uaktsomt i forbindelse med mistanke om økonomisk kriminalitet, og unnlatt å iverksette tiltak etter aksjeloven § 6-12 (4).

 

I forbindelse med konkurser vil bostyrer kunne fremme krav om erstatning av styremedlemmer for unnlatelse av å gjennomføre eller iverksette gransking, og det er bare et tidsspørsmål før bostyrerere gjør bruk av retten til å saksøke styremedlemmer på dette grunnlag.

March 06, 2020

Høyesterett har straffesanksjonert bruk av stråmenn i styret i selskaper

Frem til 26. september 2019 har det vært ikke bare lovlig, men også helt normalt at man i aksjeselskaper benytter seg av "stråmenn", dvs. styremedlemmer eller daglig leder som ikke har noen reelle funksjoner i selskapet.

 

Fra 26.september 2019 har vi fått en ny, og banebrytende rettsutvikling i Norge. Dommen vil medføre at Norge har fått det strengeste forbudet mot pro-forma styre og ledelse i norske selskaper. Avgjørelsen vil få store konsekvenser for tusenvis av aksjeselskaper i Norge, og mange tusen styrer siden dette nå vil være straffbart.

June 22, 2020

Finanstilsynet gir Åfjord Sparebank hvitvaskingsgebyr på 2,1 millioner

– Gjeldende hvitvaskingslov er en relativt ny lov, og adgangen til å ilegge blant annet overtredelsesgebyr ble innført i denne loven. Det finnes p.t. liten lovanvendelse/rettspraksis på dette området og vi undres derfor over gebyrets størrelse som vi mener er satt for høyt, kommenterer Hårstad, og legger til:

– Dette blir det vanskelig for oss å vurdere når vi ikke er gjort kjent med tilsynets begrunnelse og skjønnsutøvelse som er knyttet til utmåling av gebyrets størrelse, sier banksjefen.

Hva handler elementet om? Hva gjør det interessant? Skriv en fengende beskrivelse for å fange besøkendes oppmerksomhet..

January 30, 2020

Omfattende sikkerhetsbrudd i Vismas prestisjesystem: Opptil 25.000 elever og ansatte berørt

En rekke personopplysninger om flere tusen elever og ansatte i Viken fylkeskommune har vært tilgjengelig for brukere av Vismas nye datasystem «InSchool».

MILLIONKONTRAKT: Vigo IKS har bladd opp 560 millioner kroner for det nye IT-systemet fra Visma.

December 01, 2019

Juristutdanningene svikter samfunnet

Det er på høy tid med en radikal omlegging av den norske juristutdannelsen – og det haster, skriver artikkelforfatteren.

Grunnleggende konservativ

Det synes å være liten tvil om at lovgivningsarbeidet og norsk motvilje mot internasjonale forpliktelser spiller en vesentlig rolle i NAV-skandalen. NAV-skandalen er imidlertid uansett hvordan man vrir og vender på det, som Frøy Gudbrandsen påpeker i BT, en fagjuridisk svikt. Til tross for at enkelte jurister har stilt spørsmål til praksisen underveis, at vi tidligere har hatt ganske omfattende debatt om «eksport» av kontantstøtte, og at spørsmålet til og med har vært luftet i skranken i Høyesterett, har ikke juristene maktet å anvende det professor Graver omtaler som helt grunnleggende EØS-rett i disse sakene.

November 01, 2019

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vurderer for tiden forslag om endringer i nordmenns nettleie.

Direktoratet ønsker blant annet å innføre såkalte «effekttariffer» som gjør det dyrere å bruke mye strøm på én gang. Elbiler og annet tungt forbruk presser kraftnettet, og NVE ønsker at folk sprer forbruket sitt mer utover døgnet for å dempe dette presset.

 

Samtidig ønsker NVE å sikre at nettleien skal fordeles jevnt på brukerne av nettet. Det koster mye å bygge ut og drive nett, og hvis mange tar i bruk solceller og energisparing og dermed sparer seg for nettleie, kan det etter hvert bety at andre må betale høyere nettleie.

October 30, 2019

NAV-skandalen: Norge ble irettesatt av EFTA i 2013

Allerede i 2013 slo EFTA-domstolen fast at norsk trygdelov var til hinder for EØS-avtalen. Likevel fortsatte Norge å praktisere som før.

Mandag informerte NAV om at de siden 2012 har tolket EØS-regelverket feil. Det har ført til at minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, og minst 2400 personer kan ha fått urettmessige krav om tilbakebetaling.Men allerede i 2013 ble feilen avdekket i retten.

October 31, 2019

Jus Professor: Nav-svindel straffes hardere enn hvitsnippforbrytelse

Nav-brukere kan få fengselsstraff for svindel av 100.000 kroner, mens millionsaker innen finans ofte straffes mildere. BI-professor Petter Gottschalk reagerer.

– Stortinget har lagt listen veldig lavt for å fengsle Nav-svindlere. For beløp over 99.000 kroner kan de få ubetinget fengsel. Stortinget bør se på den bestemmelsen en gang til, sier Gottschalk til NTB.

October 03, 2019

Advokat frikjent for å manipulere bevis

Etter å ha blitt dømt i tingretten, ble Morten Andreassen i går frikjent av lagmannsretten for anklagen om å instruere et vitne til å plante bevis.

October 10, 2019

Kan arbeidstaker benytte lydopptak for bruk som bevis i arbeidsrettssaker?

Avgjørelse i Gulating lagmannsrett behandlet nylig spørsmålet om bruk av lydopptak ifm. arbeidsrettssak.

 

Kan arbeidstaker benytte lydopptak for bruk som bevis i arbeidsrettssaker? Er det i strid med arbeidstakers lojalitetsplikt?

 

 • Hvilken betydning har lydpptak mht. krav om saklighet?

 • Hvilken betydning har lydoptak mht. overvektsprinsippet?

 • Hvilken betydning har lydopptak mht. rettens bevisvurdering?

 • Hvilken betydning har lydopptak mht. arbeidstakers lojalitetsplikt?

 • Hvilken betydning har lydopptak ifm. lovpålagt varsling iht.arbeidsmiljøloven?

 • Kan LO bli en nøkkelfaktor for å lovfeste rett til lydopptak?

 • Les mer på www.eksterngransking.no/blogg

September 09, 2019

Norge felt i EMDs storkammer i den såkalte Lobben saken

Med 13 mot 4 stemmer mener menneskerettsdomstolens storkammer at Norge krenket EMK artikkel 8 i en sak om tvangsadopsjon av et barnevernsbarn.

Flertallet av de 17 dommerne i storkammeret, som er ankeinstansen i EMD, kommer til motsatt resultatet av hva flertallet gjorde da saken ble behandlet i kammer i 2017.

September 03, 2019

Prinsippseier til Per Danielsen i Borgarting

Oslo tingrett nektet Per Danielsen å flytte en sak fra Disiplinærnemnda til domstolene. Dette hadde den ikke hjemmel til, mener lagmannsretten.

– Harselering

– Nå sier Borgarting at adgangen til domstolen er en rettighet, slik jeg argumenterte med overfor Haugaland, og som dommeren der for så vidt ga medhold i, men harselerte over. Men nå er det slutt på harseleringen – alt er i riktig, saklig spor, etter min mening, sier Danielsen i en kommentar til avgjørelsen.

August 24, 2019

Norsk milliardær trekkes inn i Brasils største korrupsjonsskandale

Føderale påtalemyndigheter i Brasil har tiltalt to menn for korrupsjon og grov hvitvasking i tilknytning til den største korrupsjonsskandalen landet noensinne har sett.

August 08, 2019

Estiske myndigheter har beslaglagt 20 millioner kroner hos en tidligere Danske Bank-ansatt

Påtalemyndigheten i Estland etterforsker for tiden hvitvaskingsskandalen i Danske Bank, og har allerede siktet 12 personer i saken, skriver den danske avisen Berlingske. Alle de 12 personene har vært involvert i mistenkelige transaksjoner i milliardklassen, skriver avisen

August 05, 2019

Nye skatteregler: – Flere har mistet over halvparten av tipsen

Et halvt år har gått siden regjeringen innførte nye skatteregler på tips. – Vi vet om folk som nå sitter igjen med 60 prosent mindre enn før, forteller bartendere i byen. Klikk på link under.

Les også vår blogg om økt skatt for servitører og nordsjøarbeidere på blogg siden.

May 18, 2019

Selskapet bad kundane halda kjeft om milliongevinst. No blir planane stoppa

1150 lokale straumkundar vart førespegla å få 310 millionar kroner på deling. Men no grip styresmaktene inn i den omstridde samanslåinga.

Det vekte oppsikt då NRK i fjor haust fortalde om planen som kunne gi fleire hundre millionar kroner utbetalt til innbyggjarane i bygder i Kvinnherad kommune i Hordaland.

Utsegnene frå leiarane i Fjelberg Kraftlag om å skjula dette for sentrale styremakter var også oppsiktsvekkjande.

– No gjeld det å halde kjeft, sa styreleiar Sverre Olav Handeland på eit allmøte i oktober.

May 27, 2019

Nektet å installere ny strømmåler – nå er han strømløs

STRØMLØS: Lasse Rom fikk kuttet strømmen tirsdag i forrige uke, etter at han ikke vil installere den nye strømmåleren.

Etter det NRK erfarer, er det kun strømselskapene Eidsiva Energi og Sykkylven Energi som nå kutter strømmen til kunder som ikke har installert de nye målerne.

March 25, 2019

Notatblokk brukes som bevis i VG-saken

Notatblokken til VG-journalisten som møtte Sofie, er blitt viktig når hans versjon av møtet fortelles til avisens interne granskere.

March 19, 2019

NHO krev granskingar av kvaliteten på all omsorg i Noreg

Ho vil at alle institusjonar som driv med omsorg i Noreg skal fingranskast med tanke på kvalitet for pasientar og pårørande.

– Pasientar, brukarar og pårørande har veldig liten moglegheit til å vite om den institusjonen dei er avhengige av, faktisk leverer på det nivået dei skal, seier administrerande direktør i NHO service og handel, Anne Cecilie Kaltenborn.

Det er i dag få norske kommunar som i detalj målar kvaliteten på tenestene ved omsorgsinstitusjonane.

March 04, 2019

Facebook, personvern og big data: Etter uskylden

Uskylden er for lengst brutt. Facebook er i dag like mye forbundet med deling av brukerdata som kan ha lagt til rette for valgmanipulasjon, som deling av bilder av vinglass i solnedgang. På forbløffende kort tid har det sosiale nettverket gått fra å være en areana som åpnet nærmest ubegrensede muligheter, til å bli en plattform med like ubegrensede utfordringer for samfunnet. Det er ikke vanskelig å slå fast at vi har vært naive.

December 18, 2014

ØKOKRIM: Sakkyndighet i straffesaker om miljø og økonomi

Artikkel Økokrim:

I både straffesaker og sivile saker er det fra tid til annen behov for særlig sakkyndighet for at sakene skal bli godt opplyst og få en forsvarlig behandling. Sakene reiser ofte kompliserte problemstillinger som er vanskelig å forstå uten bistand fra personer med den nødvendige kunnskapen.

I det følgende vil jeg gå nærmere inn på blant annet behovet for sakkyndighet i økonomiske straffesaker og miljøstraffesaker, de ulike måtene nødvendig sakkyndighet kan tilføres sakene på, og hvilke vurderinger påtalemyndigheten bør gjøre når den selv beslutter å tilføre saken sakkyndighet, særlig når den ber retten om å treffe en slik beslutning.

February 14, 2019

Spansk tårnselskap fikk konkurrere om Avinor-oppdrag etter loddtrekning

orsdag offentliggjorde Avinor at spanske Saerco er valgt som ny driver av tårn på flyplassene i Kristiansand og Ålesund.

I dokumenter som er gjort tilgjengelig etter vedtaket, kommer det frem at spanske Saerco og et finsk selskap ikke hadde sendt inn anbudsdokumenter innen fristen i april i fjor. Senere ble det gjort en loddtrekning mellom de to selskapene – og bare Saerco fikk bli med videre i konkurransen.

February 03, 2019

Skjerpet straff i ankesaken mot tidligere Kongsberg-direktør

Dag Tore Sekkelsten er på ny kjent skyldig i en av norgeshistoriens største saker innen økonomisk utroskap.

Den tidligere salgsdirektøren for Kongsberg Defence Communications i Øst-Europa, Dag Tore Sekkelsten, er i Borgarting lagmannsrett på ny dømt for grov utroskap, grov selvvask og grovt skattesvik, opplyser Økokrim.

January 28, 2019

Kampen mot korrupsjon går dårligere: Norge faller på listen

Ikke siden 2016 har noe land i verden klart å oppnå 90 av 100 poeng på Transparency Internationals korrupsjonsindeks.

 

Norge faller til syvendeplass......

January 20, 2019

Gründerar skal ha betalt kamerat ein million for å få oppdrag for Ewos

Ein million i kontantar, gratis guteturar og dekka utgifter til luksusbåtar. Det er noko av det ein tidlegare sjef i fiskefôrgiganten Ewos må svare for når han møter i retten saman med to gründerar frå Vestlandet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text-to-speech function is limited to 200 characters
 
[removed]
 
Options : History : Feedback : Donate Close

January 20, 2019

Google får historisk bot etter GDPR-krøll i Frankrike: Må ut med 50 millioner euro

Det franske datatilsynet CNIL gir sin første bot for brudd på GDPR-lovverket til Google.

 

Googles amerikanske morselskap får en bot på 50 millioner euro, bekrefter det franske datatilsynet CNIL i en melding mandag.
 

Ifølge det franske datatilsynet har Google gjennomført noen tiltak etter at personvernforordningen GDPR ble innført i EU/EØS i 2018

December 31, 2018

Dersom restaurantgjestene gir servitørene store tips risikerer restauranteierne konkurs

Tips er skattepliktig inntekt for mottakeren. Det er ikke nytt. Men fra1. januar 2019 innføres det plikt for arbeidsgiver til å innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av tips den ansatte mottar. Se Prop. 1 LS (2018-2019) punkt 5.5 og Innst. 4 L (2018-2019) punkt 5.5.

Dette kan medføre at de mest populære restaurantene får økonomiske problemer, spesielt dersom servitørene for store tips. Dersom en ansatt mottar kr. 200.000,- i tips i løpet av et år, vil arbeidsgiver uten å ha mottatt noe penger, måtte betale 14,1% arbeidsgiveravgift, innberette dette som lønn, og selvsagt legge til 12% feriepenger, samt 14,1% arbeidsgiveravgift av feriepenger. Hvilket betyr en kostnad for restauranteier på inntil kr. kr. 32.000,- pr.ansatt. Dersom man har 10 ansatte vil det medføre en økt kostnad på bunnlinjen på totalt kr. 320.000. Dersom virksomheten ikke har overskudd eller egenkapital til å dette dette med, risikerer man følgelig å gå konkurs på grunn av at ansatte har mottatt en fordel i forbindelse med utførelse av deres jobb.

Det er uklart om det er hjemmel i norsk lov til å skattelegge en virksomhet for godtgjørelse (Tips) som er betalt av 3.mann. Ut i fra lovens ordlyd så omfattes ikke plikt til å betale arbeidsgiveravgift av midler som utbetales fra andre enn ens egen arbeidsgiver. Dette er en sak som Eksterngransking på vegne av bransjen ønsker å få utredet, eventuelt få prøvd for domstolene. Interesserte virkssomheter kan ta kontakt ved å sende oss. Les mer på www.eksterngransking.no/blogg

January 14, 2019

Skattedirektøren truer Dubai-eiere med straffereaksjoner

Skattedirektør Hans Christian Holte oppfordrer folk med skjult eiendom i Dubai til å ta kontakt etter Dagbladets avsløring.

Det kan bli straffereaksjoner og en ganske betydelig tilleggsbeskatning, i tillegg til selve skatteregningen. Det er mye bedre at de kommer til oss, enn at vi finner dem, for deres egen del, sier skattedirektør Hans Christian Holte til Dagbladet.

January 14, 2019

Ansatte i Skatteetaten får «skattefri» trening

Fra nyttår trådte en ny skatteforskrift i kraft som omhandler fordeler ansatte får gjennom jobben.

Ansatte i Skatteetaten kan trene opptil to timer i uken med full lønn – uten å måtte skatte for dette godet.

Blant ordningene de ansatte i Skatteetaten nyter godt av, er at de kan trene opptil to timer i uken i arbeidstiden med full lønn.

December 31, 2018

Endringer i regelverk fra 1.januar 2019 fra Finansdepartementet, Handelsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Ved inngangen til det nye året trer en rekke nye lover og forskrifter i kraft. På denne siden vil du finne en oversikt over noen av de viktigste endringene fra 1. januar 2019.

Les om endringene direkte på Regjeringen.no 

January 12, 2019

Vin, advokater og sexleketøy knyttes til hvitvaskingssak – Danske Bank anklages for å dekke over

Korrupsjonsjeger Bill Browder mener tidligere konsernsjef Thomas Borgen visste om hvitvasking – og bankens angivelige løgner i fransk rettssal.

January 14, 2019

Finanstopper på forretningsreise: Privatfly, pommes frites og vin til 6800 kroner flasken

Da Obligo-sjef Jørgen Pleym Ulvness og følget dro på forretningsreise, gikk firmakortet varmt.

January 10, 2019

Danske Bank kan vente seg fransk siktelse for overtredelse av hvitvaskingsregler

Danske Bank blir trukket for retten i Frankrike, for brudd på hvitvaskingslovene. De mulige overtredelsene av de franske hvitvaskreglene skal ha skjedd i perioden 2007 til 2014, og dreier seg om et samlet beløp på rundt 28 millioner euro (vel 270 millioner kroner), opp fra tidligere 15 millioner euro.

September 03, 2018

Lærdommer fra FN-korrupsjon

N hadde ikke implementert et effektivt antikorrupsjonssystem for å forebygge og avdekke korrupsjon. Det bør andre lære av. tatsadvokat Preet Bharara annonserer tiltale mot seks FN-ansatte i oktober 2015, inkludert den tidligere presidenten for FNs generalforsamling, John Ashe. Han ble anklaget for å ha mottatt bestikkelser i form av penger og gaver fra en kinesisk eiendomsutvikler, i bytte mot at Ashe benyttet sin posisjon i FN til å gi diverse motytelser.

July 12, 2018

Danske Bank i russisk korrupsjonsskandale

Danske Bank er anmeldt for å ha hjulpet Putin-venner i Russland med å hvitvaske 203 millioner dollar.

Danske Bank er nå anmeldt til dansk Økokrim for hvitvasking i Russland. Ifølge anmeldelsen ble 190 kontoer i banken brukt til å hvitvaske 203 millioner dollar. Pengene skal ha kommet fra svindel og korrupsjon, blant annet av personer nær president Vladimir Putin.

Danske Bank beskyldes for grov forsømmelse av plikten til å kontrollere at banken ikke brukses til kriminell virksomhet.

December 16, 2018

Kommunen får varsel om 1,6 millioner i bot av Datatilsynet

En elev tok seg inn i kommunens påloggingsportal. Nå får kommunen stryk av Datatilsynet. Alarmen gikk sent en mandag kveld, den 13. august. Ansatte fra Identum, Bergens-firmaet som drifter portalen for kommunen, oppdaget at det hadde vært uvedkommende inne i systemet. Alt ble lukket ned, og arbeidet med å finne ut hva som hadde skjedd, startet for fullt.

October 06, 2018

- Det er potensielt grov korrupsjon

Habilitetssaker i kø for regjeringen:

- Det er potensielt grov korrupsjon

 

Fire nåværende og én tidligere statsråd har saker hengende ved seg som reiser spørsmål om misbruk av stilling.

September 23, 2018

En heftig ordkrig har brutt ut mellom Norge og UNESCO. UD markerer sin misnøye ved å kutte støtte til FN-organisasjonen.

Toppjobb i FN glapp for norsk kandidat. UD straffer UNESCO med kutt på 20 millioner kroner.

May 24, 2018

GDPR – Overveldende komplisert regelverk

(E24) Publisert: 10:00 - 25.05.2018

– For ett år siden, trodde jeg at jeg hadde oversikt og forsto GDPR. Etter mange frokostmøter hos advokatfirmaer og konsulentselskaper er jeg forvirret,

June 13, 2018

– Flere hundre millioner er sløst bort på noe som aldri skulle vært flagget ut

Stortingspolitikere og flere forbund kritiserer helsetoppene for inkompetanse, millionsløsing og hodeløs utflagging. Kritikken kommer etter at Helse Sør-Øst skroter avtalen om å flagge ut IT-systemene i helseforetaket.

June 10, 2018

Politikerne vil ikke granske milliardskandale i nord

Hva handler elementet om? Hva gjør det interessant? Skriv en fengende beskrivelse for å fange besøkendes oppmerksomhet..GOLIAT-FELTET: Nå sier de ja til den andre oljeutbyggingen i Barentshavet. Men stortingsflertallet vil ikke granske hva som gikk galt da den første ble til et skandaleprosjekt.

Truer med å kutte strømmen hos kunder som nekter å installere ny måler

Kundene er redde for stråling, og for at nøyaktig måling av strømforbruket innebære en form for overvåkning.

 

Andrei Yushkevich kan miste strømmen fredag denne uka, ifølge brevet fra kraftselskapet. Han har nektet montørene fra kraftselskapet å komme inn i huset for å bytte måler.

NVE revurderer nye effekttariffer etter stor motstand - Energi Norge anbefaler rushtidsstrøm

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud sa under Vinterkonferansen at NVE er i tenkeboksen etter all motstanden om forslaget til effekttariffer basert på abonnert effekt.

I sitt innlegg under Vinterkonferansen i Brussel sa Per Sanderud at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ikke vil vedta noen forskrift til våren, slik de opprinnelig hadde annonsert.

– Vi er glade for at bransjen støtter tanken om effektprising, men vi registrerer at det er få som støtter abonnert effekt. Vi har møtt såpass mye motstand på dette forslaget at vi nå er inne i tenkeboksen på hvordan vi skal gjøre dette, sa Sanderud til publikum.

– Gode alternativer til NVEs forslag er bruk av «time of use-modellen». Denne modellen baserer seg på at det koster mer å bruke strøm i «rushtidstimene» om morgenen og om ettermiddagen. Eventuelt kan bruk av målt effekt som har vært bruk i en årrekke overfor næringskundene være et godt alternativ, avslutter Svartsund.

June 09, 2018

Strømavgift kan gi batteriboom

En av årsakene er at Norges vassdrags- og energidirektoratet planlegger å innføre en «effekttariff» fra 2021, som vil gjøre det dyrere å bruke mye strøm på én gang.

Det er blitt lettere å innføre en slik avgift nå som strømkundene har automatiske målere.

Disse avleser strømmen på timebasis eller i enda kortere intervaller. Da kan forbruket måles og styres mer nøyaktig enn før.

October 18, 2017

Ønsker «mobilbruk-regel» for strøm: Storforbruk kan gi strømsjokk

NVE ønsker at strømkunder skal få en betalingsmodell for nettleie som er på linje med det som mobilkunder betaler for tilgang på mobildata.

Hvis du bruker ekstra mye strøm på en gang, må du betale høyere nettleie, ifølge forslaget fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

January 01, 2020

GDPR resulting in Destroying German Internet

European Union

Posted Jun 2, 2018 by Martin Armstrong

 

After the first week, the new General Data Protection Regulation (GDPR) in Europe has done far more damage than Brussels ever anticipated. This regulation, which was intended to really prevent political marketing against the government, is actually destroying the German Internet. Operators have chosen to simply shut down their websites for fear of lawsuits. Many online services have chosen to delete their users’ accounts. In case of violations of the regulation, companies face fines of four percent of their turnover.

At the same time, law firms are licking their lips and see a whole new fortune to be made while rubbing their hands

January 12, 2017

Brukte skattepenger på anti-abort

Hva skjer med de rundt 250 millioner euroene den spanske kirke hvert år mottar gjennom spanjolenes inntektsskatt? En alminnelig oppfatning har vært at pengene går til veldedighet. Nå viser det seg at hele 80 prosent av midlene går til kirken selv og det katolske presteskapet.

May 31, 2017

Sjefen for anti-korrupsjon hadde selskap i skatteparadis

Spanias sjef for anti-korrupsjon Manuel Moix går av etter å ha blitt avslørt som deleier av et selskap registrert i skatteparadiset Panama.

February 11, 2018

GDPR Personvern, Komplett system

Fonn Software AS

Alle norske virksomheter får nå nye krav å forholde seg til, og lovgivningen trer i kraft våren 2018. Vi er her for å sikre at du er forberedt, og at dere ikke ilegges bøter for mangelfull håndtering av personopplysninger. Du tilbys et komplett GDPR system som tar deg fra A-Å, og gjør at du kan føle deg trygg når datatilsynet kommer på besøk.

April 25, 2018

Når får vi ny personopplysningslov?

Den nye personopplysningsloven vil tidligst kunne settes i kraft i juli i år.

Justis- og beredskapsdepartementet arbeider for tiden med å innlemme EUs personvernforordning (GDPR) i EØS-avtalen og gjennomføre forordningen i en ny norsk personopplysningslov.

April 01, 2018

Zuckerberg: Facebook trenger flere år på å løse personvernproblemer

Facebook vil trenge flere år på å løse personvernproblemene knyttet til analyseselskapet Cambridge Analytica (CA), sier Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg.

March 23, 2018

Fire av ti selskaper ikke klare for ny lov - GDPR

I mai får norske bedrifter strengere personvernregler å forholde seg til. En ny undersøkelse skaper bek

 

Fire av ti selskaper ikke klare for ny lov

I mai får norske bedrifter strengere personvernregler å forholde seg til. En ny undersøkelse skaper bekymring.

 

I mai trer nye lover som skal beskytte EU-borgernes privatliv i kraft. Blant dem er retten til å bli glemt, krav om varsling av brudd på sikkerheten innen 72 timer og krav til bedriften om å bruke et språk som forbrukerne forstår.

March 13, 2018

Helsedirektoratet nekter fastleger å skrive ut attest på at strømmålere er farlige

Det er ikke dokumentert at stråling fra automatiske strømmålere er helsefarlig, understreker Helsedirektoratet i et rundskriv til landets fastleger.

 

"Fastleger skal ikke skrive ut legeattest som sier at pasienter har helseplager som skyldes stråling fra automatiske strømmålere. Det er ikke dokumentert sammenheng mellom helseplager og stråling fra slike målere», heter det i meldingen fra direktoratet.

March 22, 2018

Forslaget til ny personopplysningslov er klart

Justis- og beredskapsdepartementet la 23. mars frem forslag til ny personopplysningslov som gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR).

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i proposisjonen en ny personopplysningslov som avløser den gjeldende personopplysningsloven. Forslaget består av to hovedelementer:
 

 1. For det første gjøres EUs personvernforordning til norsk lov gjennom en inkorporasjonsbestemmelse.

 2. For det andre foreslår departementet en rekke bestemmelser som supplerer reglene i forordningen.

Fra departementets side tas det sikte på å sette loven i kraft samtidig som eller så snart som mulig etter at forordningen får anvendelse i EU-statene 25. mai 2018. Forslaget skal nå behandles i Stortinget.

March 20, 2018

Kommuneansatte dømt til 6 og 3 1/2 års fengsel for grov korrupsjon

DRAMMEN TINGRETT (VG) Tidligere byggesaksbehandler i Drammen kommune, Mette Cranner, er dømt til seks års fengsel for grov korrupsjon. Hennes medhjelper Naeem Akbar er dømt til tre år og seks måneders fengsel.

October 24, 2016

Datatilsynet slakter barnehageskjema - Personvern

PORSGRUNN (NRK): Datatilsynet er svært kritisk til kommunens innsamling av sensitive personopplysninger hos barnehagebarn og deres familier uten å gi informasjon hva opplysningene skal brukes til.

Private opplysninger

Trenger kommunen å vite og lagre så mye privat informasjon om sykdom, vold og rus om barnets familie, slekt og omgangskrets?

 • Foreldrene blir spurt blant annet om barnehagen trenger å vite noe knyttet til religion, om foreldrenes helsesituasjon, om foreldrene eller andre i barnets nettverk har blitt skadet, såret eller vært utrygge eller redde.

 • Det spørres også om hvordan uenigheter løses i familien, hvordan søsken løser konflikter seg imellom, og hva foreldrene gjør når de er oppgitt over barnet sitt.

 • Det spørres om foreldrene har hatt mistanke om at barnet har blitt utsatt for krenkelser.

 • Det spørres også om foreldrenes - og andres - forhold til alkohol.

February 02, 2018

Fra 25.mai 2018 kan styremedlemmer i aksjeselskaper risikere erstatningsansvar på 200 millioner kroner ved brudd på GDPR - forordningen!

Oppsummering

 

Siden styret er øverste ansvarlige også for at den øverste ledelse overholder GDPR-forordningen, kan de enkelte styremedlemmer derved risikere å bli holdt solidarisk erstatningsansvarlige for selskapets brudd på GDPR-forordningen. Det uavhengig av en eventuell konkurs.

 

I tillegg kan styret risikere å bli holdt ansvarlig overfor enhver person som har lidd materiell eller ikke-materiell skade som følge av overtredelse av forordningen, og styret eksempelvis har opptrådt uaktsomt. Les mer på www.eksterngransking.no/blogg

January 23, 2018

Facebook oppfyller GDPR for å unngå en milliard dollar i bot

Techcrunch: Facebooks direktør Sheryl Sandberg opplyser at det sosiale nettstedet vil oppfylle kravene i GDPR. Selskapet har satt sammen det største multidisiplinære teamet noen gang for å lykkes med dette. Med det nye bøtesystemet risikerer Facebook å bli bøtelagt med inntil en milliard dollar.

March 07, 2017

Datatilsynet: Langt høyere overtredelsesgebyrer fra mai 2018

I et brev til landets kommuner og fylkeskommuner gir datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon tips om å bruke tiden fram mot mai 2018 godt. Han ønsker også lykke til med arbeidet!

- I mai 2018 trer et nytt personvernregelverk i kraft, som gir flere og strengere plikter, og åpner for at Datatilsynet kan ilegge langt høyere overtredelsesgebyrer enn i dag.

Thon opplyser også i brevet at Datatilsynet de siste årene har gjennomført et stort antall tilsyn med norske kommuner og fylkeskommuner, og at de har funnet at mange har en lang vei å gå før de oppfyller kravene i regelverket. Inntrykket er den manglende etterlevelsen henger sammen med enten mangel på ressurser, kompetanse eller mangelfull kjennskap til regelverket.

January 18, 2018

Fauske kommune har ansatt GDPR-ansvarlig for å unngå enorme økonomiske konsekvenser

Geir-Ove Kjellbakk skal i månedene framover ha fokus på personvern og GDPR, opplyser Fauske kommune.  Dette er en  stor jobb for kommuenen der målet er å komme i takt med loven som trår i kraft 25.mai.

Første del av jobben for Geir-Ove, er kartlegging av hvor det finnes persondata i kommunen. Hvordan henter vi inn denne type data, hva bruker vi den til, hvor lenge lagrer vi dette materialet og håndtering i det hele tatt. Det er rett og slett lovpålagte oppgaver. Konsekvensene er store, til dels enorme, blant annet på det økonomiske, om vi ikke er i mål til 25. mai 2018.

- Fra før tenker vi mest på personopplysninger som personnummer og påloggingsdata, men GDPR handler like mye om info fra bomringer, info om prøver fra lege og tannlege info. Det kan også være info om fagforeningsmedlemskap eller om din religiøse holdning. Da skjønner vi at for en kommune er dette en meget stor jobb.

December 23, 2017

Skatteetaten visste at straffedømt maler jobbet på kommunens byggeplass - sa ikke fra

Viser til taushetsplikten

- Hvorfor sa skatteetaten ingenting til Boligbygg?

- Det er basert på vår taushetsplikt. Vi har en samarbeidsavtale med kommunen og har gått en runde på hva vi kan si. Men dette er svært uheldig, for å si det forsiktig, svarer Bjørn Marhaug, seksjonssjef for kontroll og rettsanvendelse i Skatt øst, til Dagbladet.

December 15, 2017

Knusende rapport om Boligbygg: - Risiko for korrupsjon

Nettavisen: Korrupsjon, lovbrudd og ekstremt dårlig styring.
 

Skandalen i Oslo rundt Boligbygg vokser. Nå er både den innleide konsulenten i kjøpsteamet, Geir Fredriksen, og den svenske investoren og snekkeren Carl Thomas Andersson, siktet for grov korrupsjon. Det skriver DN fredag.

December 10, 2017

Starter egen granskning av kriserammet møbelgigant

E34: Verdier i milliardklassen er blåst bort etter skandalen i Steinhoff International Holdings. Nå hyrer selskapet inn granskere for å undersøke egen virksomhet.

.....  Børsras

Steinhoff-problemene medførte at selskapets aksjekurs falt 84 prosent på kun tre dager. Aksjeverdier for et tosifret antall milliarder euro forsvant på kort tid.

November 28, 2017

John Fredriksen-systemet anmelder tidligere ansatt for grov utroskap

E24: John Fredriksens selskap Seatankers og Frontline Corporate Services står bak anmeldelsen mot en tidligere ansatt for grov økonomisk utroskap.

November 10, 2017

Tiltalt for underslag av 49 millioner kroner fra Gartnerhallen

NRK: Økokrim har tatt ut tiltale mot to personer for å ha underslått nesten 50 millioner kroner fra Gartnerhallen gjennom en årrekke.

Den ene av de tiltalte er en regnskapsfører i Gartnerhallen, mens den andre er en bonde som har vært leverandør til Gartnerhallen.

October 14, 2017

Høring om utkast til ny personopplysningslov

Høringssvar fra Norwegian Eksterngransking Organization

Merknader til gjennomføring av risiko- og kvalitetsstyringsprosessen til ny personopplysningslov kan du lese under. 

Vi er den eneste høringsinstansen som har fouksert på krav til riskovurdering, og ser dette i sammenheng med ISO 31000 Risikostyring

November 10, 2017

Korrupsjon tapper verdens fattige for penger og fremtid. Mye tyder på at folk i Ghana er offer for det.

VG: Pengestrømmer rundt om i verden ser så avanserte ut. Selskaper med flotte navn, kompliserte eierforhold, forseggjorte presentasjoner og et svimlende tempo. Ingen har flere murer av ord, formaliteter og organisatoriske røyktepper enn de som driver med svindel og bedrag. Det kan være vanskelig å se kjernen. Eller sannheten.

November 04, 2017

Røde Kors: Mistenker svindel av 45 millioner nødhjelpspenger

VG: En intern gransking har avslørt det som kan være en storstilt svindel med nødhjelpsmidler.

Hele 45 millioner kroner kan ha blitt borte i arbeidet med å bekjempe den dødelige sykdommen ebola i Vest-Afrika. 

October 11, 2017

Flere siktet for korrupsjon i Larvik kommune

Aftenposten: Flere personer er siktet for korrupsjon i Larvik kommune i en større etterforskning av flere byggesaker som Økokrim og lokalt politi arbeider med.

October 30, 2017

Ni helseforetak er varslet om 800 000 kr i gebyr - brudd på behandling av personvernopplysninger

Datatilsynet har varslet ni helseforetak i Helse Sør-Øst om overtredelsesgebyr på 800 000 kr. Helseforetakene får gebyr for å ikke ha oppfylt pliktene til sikkerhetsledelse, risikovurderinger og tilgangsstyring i forbindelse med tjenesteutsetting av IKT-Drift til utlandet.

October 28, 2017

Havnedirektør fortalte ikke om sin egen luksustur. Nå krever «Bryggesjauerfrue» omkamp, og alle Kina-kort på bordet.Havnetopp nekter å granske de ansatte:

(Dagbladet): I slutten av september avdekket Dagbladet at Oslo, Bergen og Kristiansand Havn de siste fire årene har reist på kostbare luksusturer til Kina. Oslo Havn betalte alene over 700 000 kroner for sine turer.

Oslo Havn er et kommunalt foretak som er heleid av Oslo kommune. Det er Oslo-byrådet som utnevner styremedlemmene.

October 15, 2017

EUs Personvernlov - General Data Protection Regulation GDPR

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance).

January 20, 2017

Biofuel-gründerne vant ikke frem i tingretten med korrupsjonsanklager

I følge artikkel i Dagens Næringsliv gikk de tre Biofuel-gründerne gikk til erstatningssak etter konkursen fordi Statoil droppet å investere i selskapet somI Nord-Jæren tingrett avviste gründerne påstanden om mulig korrupsjon. De mener korrupsjonspåstanden er fabrikkert, og at granskingen Statoil fikk gjort, ble så dårlig utført at oljeselskapet måtte dømmes for grov uaktsomhet og til å betale 80 millioner kroner

June 25, 2015

Inhabil dommer behandlet søksmål i Biofuel saken

Inhabil dommer behandlet søksmål mot Statoil i rettstvist med Biofuel-gründere.

Dommerfullmektig Lars Ole Sikkeland, som håndterte rettstvisten mellom Statoil og gründerne bak selskapet Biofuel, var inhabil, slår Oslo tingrett fast.

Grunnen er at han hadde søkt jobb som advokat i Statoil, slår retten fast. Ifølge Teknisk Ukeblad sier tingretten at staten krenket gründernes rett til en uavhengig domstolsbehandling, slik de har rett til ifølge Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

March 22, 2017

Nigeria sikter oljegiganter for korrupsjon

Nigeria har tatt ut korrupsjonssiktelser mot oljeselskapene Shell og Eni i forbindelse med tildelingen av en letelisens i 2011.

February 01, 2017

Rumenere tar til gatene mot avkriminalisering av korrupsjon

Hundretusener av rumenere protesterer mot at regjeringen har avkriminalisert en rekke handlinger som tidligere ble regnet som korrupsjon.

May 08, 2017

Mulig korrupsjon i Ålesund

Politiet åpner korrupsjonsetterforskning etter at Ålesund kommune har anmeldt mulige straffbare forhold ved et avfallsanlegg i kommunen.

Det var i forrige uke at kommunen leverte anmeldelsen etter at kommunerevisjonen avdekket en rekke kritikkverdige forhold ved driften av avfallsanlegget de siste årene, skriver Sunnmørsposten.

March 08, 2016

Statsråd og Økomkrim varslet om risiko for korrupsjon i Brasil

Statkraft har selv gransket forholdene om risiko for korrupsjon i ett av deres selskaper i Brasil. 

På bakgrunn av funnene ble myndigheter i Brasil og Norge varslet. Næringsminister Monica Mæland (H) og Økokrim ble informert.

.

September 03, 2017

Departementer tildelte millionkontrakt for nytt beredskapssenter uten konkurranse

Justisdepartementet ga Metier oppdraget som prosjektleder for det nye beredskapssenteret – uten anbud. Eksperter mener det er brudd på regelverket.

Det er konsulentfirmaet Metier som har fått i oppdrag av Justisdepartementet og Finansdepartementet å lede forprosjektet for byggingen.

Kontrakten, som er verdt 30 millioner, ble tildelt firmaet direkte gjennom en rammeavtale, uten anbud. Spørsmålet er om departementet kan hente inn en prosjektleder på denne måten, eller om oppgavene Metier har fått burde ha vært ute på offentlig anbud.

September 11, 2012

To siktet for grov korrupsjon

En ansatt i Jernbaneverket og en i Taraldsvik Maskin ble pågrepet i en politiaksjon onsdag morgen. De to er siktet for grov korrupsjon.

October 20, 2015

Mulig korrupsjon på Gudrun

Aibel undersøker om det har foregått korrupsjon i forbindelse med Gudrun-prosjektet.

March 16, 2017

Dette gir grunnlag for etterforskning for korrupsjon

«Rune Olsøs posisjon, som en folkevalgt og dessuten svært sentral politiker i det største partiet i Trondheim, og størrelsen på vederlaget, taler etter vårt syn for at fordelen kan anses som utilbørlig,» skriver kommuneadvokaten i sin vurdering av Kystad-avtalen

 

 

October 16, 2015

Politiet skal etterforske sandsaken

Har startet undersøkelser

Det var 24. februar at NRK kunne fortelle at Skien kommune i sju år hadde latt et privat betongfirma hente ut sand verdt millioner av kroner. NRK har tidligere også avslørt hvordan en tidligere næringssjef og Høyre-politiker var involvert i saken samtidig som sistnevnte var styreleder i betongfirmaet.

April 28, 2016

To Telenor-direktører går av - Politiet skal etterforske sandsaken

Finansdirektør Richard Aa og juridisk direktør Pål Wien Espen fratrer fra Telenor. Begge har vært suspendert siden Deloitte startet Vimpelcom-granskingen. 

Det kommer frem av en børsmelding fredag morgen. Begge direktørene har vært suspendert siden Deloitte startet granskingsarbeidet i forbindelse med Vimpelcom-saken.

May 15, 2017

Orlogskaptein dømt for grov korrupsjon i nigeriabåtsaken

Den korrupsjonstiltalte orlogskapteinen i nigeriabåtsaken er dømt til fengsel i fire år og åtte måneder.

 

September 19, 2017

Kommune leier inn barnevernsleder for 2,2 millioner

Nordre Land kommune har leid inn Espen Lilleberg som barnevernsleder i åtte måneder. Prislapp: 2,2 millioner kroner.

September 29, 2017

USAs helseminister Tom Price trekker seg

Helseminister Thomas Price trakk seg fredag etter sterk kritikk av hans hyppige bruk av privatfly.

 

Det hvite hus bekrefter at Price går av

 

September 21, 2017

Tre tidligere Telia-sjefer blir tiltalt for korrupsjon i Usbekistan, melder svenske myndigheter i en pressemelding. Kopi av - Kommune leier inn barnevernsleder for 2,2 millioner

965 millioner i forlik

Torsdag ble det kjent at telekomselskapet betaler 965 millioner dollar i et forlik med myndighetene i USA og Nederland. Samtidig har selskapets usbekiske datterselskap erklært seg skyldig i utbetalinger i strid med korrupsjonslovverket i USA og Nederland.Forliket er i forbindelse med en korrupsjonsetterforskning knyttet til selskapets etablering i Usbekistan i 2007.

May 02, 2016

Siemens vedgår korrupsjon i Israel

Det tyske selskapet Siemens går med på å betale om lag 300 millioner kroner etter at selskapet bestakk ledere i det nasjonale strømselskapet i Israel for å få kontrakter. Seks ledere i strømselskapet ble arrestert i 2014 og er siktet for korrupsjon.

.

March 08, 2016

Økokrim skal bistå i Bingsa-saken

Økokrim skal etterforske mistanker om økonomisk kriminalitet ved det kommunale renovasjonsanlegget, Bingsa, i Ålesund.

Tidligere i mai anmeldte rådmann i Ålesund kommune, Astrid Eidsvik, teamlederen for Bingsa for korrupsjon. Det ble gjort etter at kommunerevisjonen avdekket at selskapet OK Entreprenør hadde fått oppdrag for nesten 24 millioner kroner uten kontrakt eller anbudsrunde på avfallsanlegget. Samtidig skal selskapet ha utført arbeid hjemme hos teamlederen.

September 06, 2017

Ap hyret advokat for å stoppe NRK-sak om Støres vennetjenester

Å antyde at det skulle foreligge skatte- og avgiftsunndragelse og korrupsjon ved den vennetjenesten JGS (Støre, red.anm.) har mottatt fra Brundtland, vil være en grov beskyldning som klart ikke har noen faktisk dekning.

August 16, 2017

Kjøpte helikoptre - Etikkrådet mener det er en uakseptabel risiko for grov korrupsjon

Norsk politi bruker 670 millioner kroner på nye helikoptre. Handelen er gjort med et selskap som anklages for grov korrupsjon.

September 19, 2017

DAB: Som eneste land i verden har Norge, ved vårt folkevalgte Storting, vedtatt å skru av FM-nettet

Både Riksrevisjonen og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fikk forrige måned begrunnede anmodninger om gransking av Stortingets vedtak om slukking av FM-nettet. 

 

I klageskrivene fremgår det at nasjonalforsamlingen synes villedet, at beslutningen er fattet på feilaktig grunnlag, at hensynet til beredskap og myndighetenes behov for å varsle befolkningen i en gitt situasjon ikke er tilstrekkelig ivaretatt, samt at Stortinget har gitt etter for misvisende informasjon fra kommersielle interesser.

September 17, 2017

Politimester åpner for gransking av Oslo-politiet etter Jensen-dommen

Må det ekstern granskning til, eller holder et at politiet gransker seg selv?

– Det må i alle fall hentes inn eksterne stemmer, og ikke bare jurister eller personer fra politiet, sier Larsson.

October 03, 2017

Vil kalle Per Sandberg inn på teppet: - Det er en skandale

E-post saken:


Innrømmer at lobbyister kan ha fått hans private epostadresse likevel.

Nå kan epostpraksisen bli en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

October 16, 2015

Fredriksen-selskap siktet for korrupsjon i Brasil

Norske Sevan Drilling er siktet for korrupsjon knyttet til kontrakter inngått med Petrobas i Brasil.

September 06, 2017

Barnevernselskaper kontrolleres fra skatteparadiser

Barnevernsmilliardene

 

Fem store aktører kontrollerer to tredjedeler av det norske barnevernsmarkedet. Flere er eid av fond som er registrert i London, Guernsey og Sveits.

 

I takt med at det offentlige bruker stadig mer penger på privat barnevern, har nordiske velferdsgiganter gått tungt inn i det norske markedet.

November 24, 2011

Finans Watch - Norske bankkunder taber klagesager

Nye tal viser, at kun to ud af ti norske bankkunder, der klager til landets ankenævn, får medhold. Har man tabt betragtelige summer pga. af dårlig rådgivning, eller er ens bankkonto blevet rippet uden, at banken vil dække for det, så kan sjældent betale sig at gå til klageinstansen. I hvert fald ikke i Norge.Advokat fraråder ankenævn Norges største bank, DnB Nor, har med 67 sager fået flest klager. Men kun syv af disse fik medhold. Den norske advokat Roy Nordli fraråder ligefrem kunderne at gå til klagenævnet. Selv hvis man vinder, får kunden nemlig ikke dækket sagsomkostningerne, og bankerne er ligesom i Danmark ikke forpligtet til at følge afgørelsen, så det er sjældent fordelagtigt at gå denne vej.

Please reload

bottom of page