September 14, 2020

Kommunedirektør i Grimstad (tidligere rådmann i Flekkefjord) sparket

Kommunestyret i Grimstad besluttet tirsdag å sparke kommunedirektør Tone Marie Nybø Solheim. (tidligere Rådmann i Flekkefjord)

Bakgrunnen er at Agderposten i 2019 avdekket at kommunen på to år hadde brukt over to millioner kroner på konsulenter fra Agenda Kaupang, som skulle hjelpe kommunen til å spare penger.

«Særlig alvorlig er det at dette er en av en rekke saker de siste årene der innkjøpsreglementet har blitt brutt», står det i vedtaket som ble fattet tirsdag.

October 10, 2018

Gransking av økonomisk kriminalitet er styrets ansvar

Ved mistanke om økonomisk kriminalitet mot selskapet, er det styret som har det overordnede ansvaret og må sees i sammenheng med styreansvaret etter aksjeloven § 17-1.

 

Styremedlemmer kan holdes personlig erstatningsansvarlig dersom de har opptrådt uaktsomt i forbindelse med mistanke om økonomisk kriminalitet, og unnlatt å iverksette tiltak etter aksjeloven § 6-12 (4).

 

I forbindelse med konkurser vil bostyrer kunne fremme krav om erstatning av styremedlemmer for unnlatelse av å gjennomføre eller iverksette gransking, og det er bare et tidsspørsmål før bostyrerere gjør bruk av retten til å saksøke styremedlemmer på dette grunnlag.

March 06, 2020

Høyesterett har straffesanksjonert bruk av stråmenn i styret i selskaper

Frem til 26. september 2019 har det vært ikke bare lovlig, men også helt normalt at man i aksjeselskaper benytter seg av "stråmenn", dvs. styremedlemmer eller daglig leder som ikke har noen reelle funksjoner i selskapet.

 

Fra 26.september 2019 har vi fått en ny, og banebrytende rettsutvikling i Norge. Dommen vil medføre at Norge har fått det strengeste forbudet mot pro-forma styre og ledelse i norske selskaper. Avgjørelsen vil få store konsekvenser for tusenvis av aksjeselskaper i Norge, og mange tusen styrer siden dette nå vil være straffbart.

June 22, 2020

Finanstilsynet gir Åfjord Sparebank hvitvaskingsgebyr på 2,1 millioner

– Gjeldende hvitvaskingslov er en relativt ny lov, og adgangen til å ilegge blant annet overtredelsesgebyr ble innført i denne loven. Det finnes p.t. liten lovanvendelse/rettspraksis på dette området og vi undres derfor over gebyrets størrelse som vi mener er satt for høyt, kommenterer Hårstad, og legger til:

– Dette blir det vanskelig for oss å vurdere når vi ikke er gjort kjent med tilsynets begrunnelse og skjønnsutøvelse som er knyttet til utmåling av gebyrets størrelse, sier banksjefen.

Hva handler elementet om? Hva gjør det interessant? Skriv en fengende beskrivelse for å fange besøkendes oppmerksomhet..

January 30, 2020

Omfattende sikkerhetsbrudd i Vismas prestisjesystem: Opptil 25.000 elever og ansatte berørt

En rekke personopplysninger om flere tusen elever og ansatte i Viken fylkeskommune har vært tilgjengelig for brukere av Vismas nye datasystem «InSchool».

MILLIONKONTRAKT: Vigo IKS har bladd opp 560 millioner kroner for det nye IT-systemet fra Visma.

December 01, 2019

Juristutdanningene svikter samfunnet

Det er på høy tid med en radikal omlegging av den norske juristutdannelsen – og det haster, skriver artikkelforfatteren.

Grunnleggende konservativ

Det synes å være liten tvil om at lovgivningsarbeidet og norsk motvilje mot internasjonale forpliktelser spiller en vesentlig rolle i NAV-skandalen. NAV-skandalen er imidlertid uansett hvordan man vrir og vender på det, som Frøy Gudbrandsen påpeker i BT, en fagjuridisk svikt. Til tross for at enkelte jurister har stilt spørsmål til praksisen underveis, at vi tidligere har hatt ganske omfattende debatt om «eksport» av kontantstøtte, og at spørsmålet til og med har vært luftet i skranken i Høyesterett, har ikke juristene maktet å anvende det professor Graver omtaler som helt grunnleggende EØS-rett i disse sakene.

November 01, 2019

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vurderer for tiden forslag om endringer i nordmenns nettleie.

Direktoratet ønsker blant annet å innføre såkalte «effekttariffer» som gjør det dyrere å bruke mye strøm på én gang. Elbiler og annet tungt forbruk presser kraftnettet, og NVE ønsker at folk sprer forbruket sitt mer utover døgnet for å dempe dette presset.

 

Samtidig ønsker NVE å sikre at nettleien skal fordeles jevnt på brukerne av nettet. Det koster mye å bygge ut og drive nett, og hvis mange tar i bruk solceller og energisparing og dermed sparer seg for nettleie, kan det etter hvert bety at andre må betale høyere nettleie.

October 30, 2019

NAV-skandalen: Norge ble irettesatt av EFTA i 2013

Allerede i 2013 slo EFTA-domstolen fast at norsk trygdelov var til hinder for EØS-avtalen. Likevel fortsatte Norge å praktisere som før.

Mandag informerte NAV om at de siden 2012 har tolket EØS-regelverket feil. Det har ført til at minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, og minst 2400 personer kan ha fått urettmessige krav om tilbakebetaling.Men allerede i 2013 ble feilen avdekket i retten.

October 31, 2019

Jus Professor: Nav-svindel straffes hardere enn hvitsnippforbrytelse

Nav-brukere kan få fengselsstraff for svindel av 100.000 kroner, mens millionsaker innen finans ofte straffes mildere. BI-professor Petter Gottschalk reagerer.

– Stortinget har lagt listen veldig lavt for å fengsle Nav-svindlere. For beløp over 99.000 kroner kan de få ubetinget fengsel. Stortinget bør se på den bestemmelsen en gang til, sier Gottschalk til NTB.

October 03, 2019

Advokat frikjent for å manipulere bevis

Etter å ha blitt dømt i tingretten, ble Morten Andreassen i går frikjent av lagmannsretten for anklagen om å instruere et vitne til å plante bevis.

October 10, 2019

Kan arbeidstaker benytte lydopptak for bruk som bevis i arbeidsrettssaker?

Avgjørelse i Gulating lagmannsrett behandlet nylig spørsmålet om bruk av lydopptak ifm. arbeidsrettssak.

 

Kan arbeidstaker benytte lydopptak for bruk som bevis i arbeidsrettssaker? Er det i strid med arbeidstakers lojalitetsplikt?

 

  • Hvilken betydning har lydpptak mht. krav om saklighet?

  • Hvilken betydning har lydoptak mht. overvektsprinsippet?

  • Hvilken betydning har lydopptak mht. rettens bevisvurdering?

  • Hvilken betydning har lydopptak mht. arbeidstakers lojalitetsplikt?

  • Hvilken betydning har lydopptak ifm. lovpålagt varsling iht.arbeidsmiljøloven?

  • Kan LO bli en nøkkelfaktor for å lovfeste rett til lydopptak?

  • Les mer på www.eksterngransking.no/blogg

September 09, 2019

Norge felt i EMDs storkammer i den såkalte Lobben saken

Med 13 mot 4 stemmer mener menneskerettsdomstolens storkammer at Norge krenket EMK artikkel 8 i en sak om tvangsadopsjon av et barnevernsbarn.

Flertallet av de 17 dommerne i storkammeret, som er ankeinstansen i EMD, kommer til motsatt resultatet av hva flertallet gjorde da saken ble behandlet i kammer i 2017.

September 03, 2019

Prinsippseier til Per Danielsen i Borgarting

Oslo tingrett nektet Per Danielsen å flytte en sak fra Disiplinærnemnda til domstolene. Dette hadde den ikke hjemmel til, mener lagmannsretten.

– Harselering

– Nå sier Borgarting at adgangen til domstolen er en rettighet, slik jeg argumenterte med overfor Haugaland, og som dommeren der for så vidt ga medhold i, men harselerte over. Men nå er det slutt på harseleringen – alt er i riktig, saklig spor, etter min mening, sier Danielsen i en kommentar til avgjørelsen.

August 24, 2019

Norsk milliardær trekkes inn i Brasils største korrupsjonsskandale

Føderale påtalemyndigheter i Brasil har tiltalt to menn for korrupsjon og grov hvitvasking i tilknytning til den største korrupsjonsskandalen landet noensinne har sett.

August 08, 2019

Estiske myndigheter har beslaglagt 20 millioner kroner hos en tidligere Danske Bank-ansatt

Påtalemyndigheten i Estland etterforsker for tiden hvitvaskingsskandalen i Danske Bank, og har allerede siktet 12 personer i saken, skriver den danske avisen Berlingske. Alle de 12 personene har vært involvert i mistenkelige transaksjoner i milliardklassen, skriver avisen

August 05, 2019

Nye skatteregler: – Flere har mistet over halvparten av tipsen

Et halvt år har gått siden regjeringen innførte nye skatteregler på tips. – Vi vet om folk som nå sitter igjen med 60 prosent mindre enn før, forteller bartendere i byen. Klikk på link under.

Les også vår blogg om økt skatt for servitører og nordsjøarbeidere på blogg siden.

May 18, 2019

Selskapet bad kundane halda kjeft om milliongevinst. No blir planane stoppa

1150 lokale straumkundar vart førespegla å få 310 millionar kroner på deling. Men no grip styresmaktene inn i den omstridde samanslåinga.

Det vekte oppsikt då NRK i fjor haust fortalde om planen som kunne gi fleire hundre millionar kroner utbetalt til innbyggjarane i bygder i Kvinnherad kommune i Hordaland.

Utsegnene frå leiarane i Fjelberg Kraftlag om å skjula dette for sentrale styremakter var også oppsiktsvekkjande.

– No gjeld det å halde kjeft, sa styreleiar Sverre Olav Handeland på eit allmøte i oktober.

May 27, 2019

Nektet å installere ny strømmåler – nå er han strømløs

STRØMLØS: Lasse Rom fikk kuttet strømmen tirsdag i forrige uke, etter at han ikke vil installere den nye strømmåleren.

Etter det NRK erfarer, er det kun strømselskapene Eidsiva Energi og Sykkylven Energi som nå kutter strømmen til kunder som ikke har installert de nye målerne.

March 25, 2019

Notatblokk brukes som bevis i VG-saken

Notatblokken til VG-journalisten som møtte Sofie, er blitt viktig når hans versjon av møtet fortelles til avisens interne granskere.

March 19, 2019

NHO krev granskingar av kvaliteten på all omsorg i Noreg

Ho vil at alle institusjonar som driv med omsorg i Noreg skal fingranskast med tanke på kvalitet for pasientar og pårørande.

– Pasientar, brukarar og pårørande har veldig liten moglegheit til å vite om den institusjonen dei er avhengige av, faktisk leverer på det nivået dei skal, seier administrerande direktør i NHO service og handel, Anne Cecilie Kaltenborn.

Det er i dag få norske kommunar som i detalj målar kvaliteten på tenestene ved omsorgsinstitusjonane.

March 04, 2019

Facebook, personvern og big data: Etter uskylden

Uskylden er for lengst brutt. Facebook er i dag like mye forbundet med deling av brukerdata som kan ha lagt til rette for valgmanipulasjon, som deling av bilder av vinglass i solnedgang. På forbløffende kort tid har det sosiale nettverket gått fra å være en areana som åpnet nærmest ubegrensede muligheter, til å bli en plattform med like ubegrensede utfordringer for samfunnet. Det er ikke vanskelig å slå fast at vi har vært naive.

December 18, 2014

ØKOKRIM: Sakkyndighet i straffesaker om miljø og økonomi

Artikkel Økokrim:

I både straffesaker og sivile saker er det fra tid til annen behov for særlig sakkyndighet for at sakene skal bli godt opplyst og få en forsvarlig behandling. Sakene reiser ofte kompliserte problemstillinger som er vanskelig å forstå uten bistand fra personer med den nødvendige kunnskapen.

I det følgende vil jeg gå nærmere inn på blant annet behovet for sakkyndighet i økonomiske straffesaker og miljøstraffesaker, de ulike måtene nødvendig sakkyndighet kan tilføres sakene på, og hvilke vurderinger påtalemyndigheten bør gjøre når den selv beslutter å tilføre saken sakkyndighet, særlig når den ber retten om å treffe en slik beslutning.

February 14, 2019

Spansk tårnselskap fikk konkurrere om Avinor-oppdrag etter loddtrekning

orsdag offentliggjorde Avinor at spanske Saerco er valgt som ny driver av tårn på flyplassene i Kristiansand og Ålesund.

I dokumenter som er gjort tilgjengelig etter vedtaket, kommer det frem at spanske Saerco og et finsk selskap ikke hadde sendt inn anbudsdokumenter innen fristen i april i fjor. Senere ble det gjort en loddtrekning mellom de to selskapene – og bare Saerco fikk bli med videre i konkurransen.

February 03, 2019

Skjerpet straff i ankesaken mot tidligere Kongsberg-direktør

Dag Tore Sekkelsten er på ny kjent skyldig i en av norgeshistoriens største saker innen økonomisk utroskap.

Den tidligere salgsdirektøren for Kongsberg Defence Communications i Øst-Europa, Dag Tore Sekkelsten, er i Borgarting lagmannsrett på ny dømt for grov utroskap, grov selvvask og grovt skattesvik, opplyser Økokrim.

January 28, 2019

Kampen mot korrupsjon går dårligere: Norge faller på listen

Ikke siden 2016 har noe land i verden klart å oppnå 90 av 100 poeng på Transparency Internationals korrupsjonsindeks.

 

Norge faller til syvendeplass......

January 20, 2019

Gründerar skal ha betalt kamerat ein million for å få oppdrag for Ewos

Ein million i kontantar, gratis guteturar og dekka utgifter til luksusbåtar. Det er noko av det ein tidlegare sjef i fiskefôrgiganten Ewos må svare for når han møter i retten saman med to gründerar frå Vestlandet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text-to-speech function is limited to 200 characters
 
[removed]
 
Options : History : Feedback : Donate Close

January 20, 2019

Google får historisk bot etter GDPR-krøll i Frankrike: Må ut med 50 millioner euro

Det franske datatilsynet CNIL gir sin første bot for brudd på GDPR-lovverket til Google.

 

Googles amerikanske morselskap får en bot på 50 millioner euro, bekrefter det franske datatilsynet CNIL i en melding mandag.
 

Ifølge det franske datatilsynet har Google gjennomført noen tiltak etter at personvernforordningen GDPR ble innført i EU/EØS i 2018

December 31, 2018

Dersom restaurantgjestene gir servitørene store tips risikerer restauranteierne konkurs

Tips er skattepliktig inntekt for mottakeren. Det er ikke nytt. Men fra1. januar 2019 innføres det plikt for arbeidsgiver til å innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av tips den ansatte mottar. Se Prop. 1 LS (2018-2019) punkt 5.5 og Innst. 4 L (2018-2019) punkt 5.5.

Dette kan medføre at de mest populære restaurantene får økonomiske problemer, spesielt dersom servitørene for store tips. Dersom en ansatt mottar kr. 200.000,- i tips i løpet av et år, vil arbeidsgiver uten å ha mottatt noe penger, måtte betale 14,1% arbeidsgiveravgift, innberette dette som lønn, og selvsagt legge til 12% feriepenger, samt 14,1% arbeidsgiveravgift av feriepenger. Hvilket betyr en kostnad for restauranteier på inntil kr. kr. 32.000,- pr.ansatt. Dersom man har 10 ansatte vil det medføre en økt kostnad på bunnlinjen på totalt kr. 320.000. Dersom virksomheten ikke har overskudd eller egenkapital til å dette dette med, risikerer man følgelig å gå konkurs på grunn av at ansatte har mottatt en fordel i forbindelse med utførelse av deres jobb.

Det er uklart om det er hjemmel i norsk lov til å skattelegge en virksomhet for godtgjørelse (Tips) som er betalt av 3.mann. Ut i fra lovens ordlyd så omfattes ikke plikt til å betale arbeidsgiveravgift av midler som utbetales fra andre enn ens egen arbeidsgiver. Dette er en sak som Eksterngransking på vegne av bransjen ønsker å få utredet, eventuelt få prøvd for domstolene. Interesserte virkssomheter kan ta kontakt ved å sende oss. Les mer på www.eksterngransking.no/blogg

January 14, 2019

Skattedirektøren truer Dubai-eiere med straffereaksjoner

Skattedirektør Hans Christian Holte oppfordrer folk med skjult eiendom i Dubai til å ta kontakt etter Dagbladets avsløring.

Det kan bli straffereaksjoner og en ganske betydelig tilleggsbeskatning, i tillegg til selve skatteregningen. Det er mye bedre at de kommer til oss, enn at vi finner dem, for deres egen del, sier skattedirektør Hans Christian Holte til Dagbladet.

January 14, 2019

Ansatte i Skatteetaten får «skattefri» trening

Fra nyttår trådte en ny skatteforskrift i kraft som omhandler fordeler ansatte får gjennom jobben.

Ansatte i Skatteetaten kan trene opptil to timer i uken med full lønn – uten å måtte skatte for dette godet.

Blant ordningene de ansatte i Skatteetaten nyter godt av, er at de kan trene opptil to timer i uken i arbeidstiden med full lønn.

December 31, 2018

Endringer i regelverk fra 1.januar 2019 fra Finansdepartementet, Handelsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Ved inngangen til det nye året trer en rekke nye lover og forskrifter i kraft. På denne siden vil du finne en oversikt over noen av de viktigste endringene fra 1. januar 2019.

Les om endringene direkte på Regjeringen.no 

January 12, 2019

Vin, advokater og sexleketøy knyttes til hvitvaskingssak – Danske Bank anklages for å dekke over

Korrupsjonsjeger Bill Browder mener tidligere konsernsjef Thomas Borgen visste om hvitvasking – og bankens angivelige løgner i fransk rettssal.

January 14, 2019

Finanstopper på forretningsreise: Privatfly, pommes frites og vin til 6800 kroner flasken

Da Obligo-sjef Jørgen Pleym Ulvness og følget dro på forretningsreise, gikk firmakortet varmt.

January 10, 2019

Danske Bank kan vente seg fransk siktelse for overtredelse av hvitvaskingsregler

Danske Bank blir trukket for retten i Frankrike, for brudd på hvitvaskingslovene. De mulige overtredelsene av de franske hvitvaskreglene skal ha skjedd i perioden 2007 til 2014, og dreier seg om et samlet beløp på rundt 28 millioner euro (vel 270 millioner kroner), opp fra tidligere 15 millioner euro.

September 03, 2018

Lærdommer fra FN-korrupsjon

N hadde ikke implementert et effektivt antikorrupsjonssystem for å forebygge og avdekke korrupsjon. Det bør andre lære av. tatsadvokat Preet Bharara annonserer tiltale mot seks FN-ansatte i oktober 2015, inkludert den tidligere presidenten for FNs generalforsamling, John Ashe. Han ble anklaget for å ha mottatt bestikkelser i form av penger og gaver fra en kinesisk eiendomsutvikler, i bytte mot at Ashe benyttet sin posisjon i FN til å gi diverse motytelser.

July 12, 2018

Danske Bank i russisk korrupsjonsskandale

Danske Bank er anmeldt for å ha hjulpet Putin-venner i Russland med å hvitvaske 203 millioner dollar.

Danske Bank er nå anmeldt til dansk Økokrim for hvitvasking i Russland. Ifølge anmeldelsen ble 190 kontoer i banken brukt til å hvitvaske 203 millioner dollar. Pengene skal ha kommet fra svindel og korrupsjon, blant annet av personer nær president Vladimir Putin.

Danske Bank beskyldes for grov forsømmelse av plikten til å kontrollere at banken ikke brukses til kriminell virksomhet.

December 16, 2018

Kommunen får varsel om 1,6 millioner i bot av Datatilsynet

En elev tok seg inn i kommunens påloggingsportal. Nå får kommunen stryk av Datatilsynet. Alarmen gikk sent en mandag kveld, den 13. august. Ansatte fra Identum, Bergens-firmaet som drifter portalen for kommunen, oppdaget at det hadde vært uvedkommende inne i systemet. Alt ble lukket ned, og arbeidet med å finne ut hva som hadde skjedd, startet for fullt.

October 06, 2018

- Det er potensielt grov korrupsjon

Habilitetssaker i kø for regjeringen:

- Det er potensielt grov korrupsjon

 

Fire nåværende og én tidligere statsråd har saker hengende ved seg som reiser spørsmål om misbruk av stilling.

September 23, 2018

En heftig ordkrig har brutt ut mellom Norge og UNESCO. UD markerer sin misnøye ved å kutte støtte til FN-organisasjonen.

Toppjobb i FN glapp for norsk kandidat. UD straffer UNESCO med kutt på 20 millioner kroner.

May 24, 2018

GDPR – Overveldende komplisert regelverk

(E24) Publisert: 10:00 - 25.05.2018

– For ett år siden, trodde jeg at jeg hadde oversikt og forsto GDPR. Etter mange frokostmøter hos advokatfirmaer og konsulentselskaper er jeg forvirret,

June 13, 2018

– Flere hundre millioner er sløst bort på noe som aldri skulle vært flagget ut

Stortingspolitikere og flere forbund kritiserer helsetoppene for inkompetanse, millionsløsing og hodeløs utflagging. Kritikken kommer etter at Helse Sør-Øst skroter avtalen om å flagge ut IT-systemene i helseforetaket.

June 10, 2018

Politikerne vil ikke granske milliardskandale i nord

Hva handler elementet om? Hva gjør det interessant? Skriv en fengende beskrivelse for å fange besøkendes oppmerksomhet..GOLIAT-FELTET: Nå sier de ja til den andre oljeutbyggingen i Barentshavet. Men stortingsflertallet vil ikke granske hva som gikk galt da den første ble til et skandaleprosjekt.

Truer med å kutte strømmen hos kunder som nekter å installere ny måler

Kundene er redde for stråling, og for at nøyaktig måling av strømforbruket innebære en form for overvåkning.

 

Andrei Yushkevich kan miste strømmen fredag denne uka, ifølge brevet fra kraftselskapet. Han har nektet montørene fra kraftselskapet å komme inn i huset for å bytte måler.

NVE revurderer nye effekttariffer etter stor motstand - Energi Norge anbefaler rushtidsstrøm

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud sa under Vinterkonferansen at NVE er i tenkeboksen etter all motstanden om forslaget til effekttariffer basert på abonnert effekt.

I sitt innlegg under Vinterkonferansen i Brussel sa Per Sanderud at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ikke vil vedta noen forskrift til våren, slik de opprinnelig hadde annonsert.

– Vi er glade for at bransjen støtter tanken om effektprising, men vi registrerer at det er få som støtter abonnert effekt. Vi har møtt såpass mye motstand på dette forslaget at vi nå er inne i tenkeboksen på hvordan vi skal gjøre dette, sa Sanderud til publikum.

– Gode alternativer til NVEs forslag er bruk av «time of use-modellen». Denne modellen baserer seg på at det koster mer å bruke strøm i «rushtidstimene» om morgenen og om ettermiddagen. Eventuelt kan bruk av målt effekt som har vært bruk i en årrekke overfor næringskundene være et godt alternativ, avslutter Svartsund.

June 09, 2018

Strømavgift kan gi batteriboom

En av årsakene er at Norges vassdrags- og energidirektoratet planlegger å innføre en «effekttariff» fra 2021, som vil gjøre det dyrere å bruke mye strøm på én gang.

Det er blitt lettere å innføre en slik avgift nå som strømkundene har automatiske målere.

Disse avleser strømmen på timebasis eller i enda kortere intervaller. Da kan forbruket måles og styres mer nøyaktig enn før.

October 18, 2017

Ønsker «mobilbruk-regel» for strøm: Storforbruk kan gi strømsjokk

NVE ønsker at strømkunder skal få en betalingsmodell for nettleie som er på linje med det som mobilkunder betaler for tilgang på mobildata.

Hvis du bruker ekstra mye strøm på en gang, må du betale høyere nettleie, ifølge forslaget fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

January 01, 2020

GDPR resulting in Destroying German Internet

European Union

Posted Jun 2, 2018 by Martin Armstrong

 

After the first week, the new General Data Protection Regulation (GDPR) in Europe has done far more damage than Brussels ever anticipated. This regulation, which was intended to really prevent political marketing against the government, is actually destroying the German Internet. Operators have chosen to simply shut down their websites for fear of lawsuits. Many online services have chosen to delete their users’ accounts. In case of violations of the regulation, companies face fines of four percent of their turnover.

At the same time, law firms are licking their lips and see a whole new fortune to be made while rubbing their hands