• Roy Nordli

Er du blitt påført et økonomisk tap av andres handlinger?

Har du eller din virksomhet blitt påført et erstatningsbetinget tap av andres handlinger?


Dersom en virksomhet eller deres aksjonærer er påført en skade eller økonomisk tap gjennom erstatningsbetingede handlinger fra personer eller virksomheter, kan det i endel tilfeller være grunnlag for å kreve erstatning, dvs. søke gjenoppretting av den økonomiske skaden du mener å være påført. Det kan være at du har blitt lurt, svindlet, eller at noen har inngått ugyldige avtaler! Alle vet når de har blitt lurt, men ikke alle gjør noe med det av ulike årsaler. En årsak kan være den økonomiske risikoen som ligger i følge opp et tap. Eksterngransking vil i samarbeid med finansielle aktører, banker mv. i visse saker tilby finansiering og organisering av ulike prosesser, samtidig som vi forsøker å redusere din risiko med videre prosesser til mellom 50% - 80%, avhengig sakens omfang, antall involverte og din dokumentasjon mv.


Kritikkverdige handlinger som kan gi grunnlag for ditt krav må kunne dokumenteres.


Kritikkverdige handlinger kan være, men er ikke begrenset til følgende handlinger:

 • Økonomisk utroskap begått av nærstående selskaper eller avtalepartnere

 • Konkurskriminalitet begått ifm. pro-forma konkurser for å slette gjeld

 • Regnskapskriminalitet ifm. tapping av verdier og hvor dette skjules regnskapsmessig

 • Arbeidskriminalitet ifm. bruk av ulovlig arbeidskraft hos samarbeidspartnere

 • Korrupsjon ifm. at ansatte i privat eller offentlig virksomhet tar i mot økonomiske fordeler

 • Underslag av selskapets midler, ulovlig overføring til nærstående selskaper i Norge og utlandet

 • Bedrageri av kunder og investorer, tapping av selskaper forut for konkurs etc.


Videre kan tapet skyldes at noen personer opptrer i strid med lover og regelver, eks. at man bryter:


 • Arbeidsmiljøloven

 • Hvitvaskingsloven

 • Regnskapsloven

 • Skatteloven

 • Aksjeloven

 • GDPR/Personvernloven

 • Interne krav i ISO-standarder

 • Konkursloven


Den kritikkverdige handlingen kan også være begått av selskaps ledelse, selskapets revisor, selskapets regnskapsfører, eller ifm. en bostyrer som bistår konkursdebitor med å unndra mindler som skulle gått til kreditorene.


Forhandlingspakken består av ulike faser. Dersom vi etter fase 1 tilbyr deg en Forhandlingspakke som du aksepterer, har du en begrenset økonomisk risiko for videre kostnader med fase 2 - 5. Kostnadene i fase 2 - 5 bæres av Eksterngransking og deres samarbeidspartnere. Du har heller ingen ansvar for våre kostnader i fase 1.


Fase 1: Uforpliktende gjennomgang av case med kunde

På bakgrunn av kundens presentasjon, blir caset klassifisert av Eksterngransking mht. risiko, kapitalbehov og prosjektets potensiale og viktighet for kunden.


Siden Eksterngransking er avhengig av eksterne samarbeidspartnere, og selv går inn med egne ressurser, vil vi bare involvere oss i "gode" saker, og vi vil ikke gå på akkord med våre egne etiske og moralske verdier. Klassifiseringen avhenger av om vi går videre til fase 2. I så fall vil det bli utarbeidet avtale med kunden, hvor kundens økonomiske risiko er vesentlig begrenset i forhold å gjennomføre alle sider ved en rettstvist alene. Dersom Eksterngransking ikke finner saken"god" nok, vil saken avsluttes. Kunden blir i så fall ikke fakturert noe, med mindre dette er avtalt i forkant. Noe som vil avhenger av sakens omfang og kompleksitet, og resultatet av våre analyser og vurderinger. Det er vår klassifisering av saken som er avgjørend for om vi tar den videre til fase 2. I så fall vil det bli utarbeidet avtale med kunden.


Fase 2: Fakta innsamling

Dersom investorer eller selskaper mener man er påført et økonomisk tap som følge av en erstatningsbetingede handling, og fase 1 gir høy nok score mht. verdi og godhet, og kunden aksepterer en avtale, igangsettes fase 2 hvor saken utredes og det innhentes bevis. Dette er bevis som ikke allerede er innhentet ifm. fase 1.


Når arbeidet i fase 2 er utført, har vi et bedre grunnlag for at advokater kan vurdere det rettslige grunnlaget. Utredningsarbeidet utføres av interne eller eksterne ressurser. Dersom du selv ønsker å påta deg deler av dette arbeidet, kan vi bistå med granskingsoppdrag og utredninger av det faktiske grunnlaget. De fleste overlater imidlertid dette arbeidet til Eksterngransking.


Fase 3: Organisering og finanseiering av prosesser

Når fase 2 er ferdig vil Eksterngransking inngå nøvendige samarbeidsavtaler og innhenter nødvendige ressurser for å gjennomføre prosesser som er hensiktsmessig. Det gjelder bistand fra konsulenter, etterforskere, sakkyndige mv.


Eksterngransking kontakter samarbeidspartnere som eventuelt vil deltar i finansiering av videre rettslige prosesser.


Når finansieringen er på plass, og alle avtaler er inngått, igangsettes fase 4.Fase 4: Urenrettslige prosesser og forhandlinger

På bakgrunn av fase 1 - 3 igangsettes utenrettslige prosesser og forhandlinger. Fase 4 kan eks. innebære forberedelse og gjennomføring av forhandlinger.


Oppnås ikke utenrettslig forlik eller avtale, kan det vurderes ulike prosesser i Norge, EFTA, EMD etc. hvor det engasjeres andre advokater, regnskapsførere, revisorer, jurister, Risk Managere og sakkyndige.


Det engasjeres en egen administrator som ivaretar elle hovedprosesser og delprosesser, og følger saken frem til den er løst! Ingen har garanti for utfallet av slike prosesser, men kunden vil uansett ikke bli ansvarlig for kostnadene. Noe som heller ikke et forsikringsselskap ville ha dekket om man hadde en forsikring.Fase 5: Økonomisk oppgjør ved forlik eller enighet mv.

Avhengig av klassifiseringen som gjøres i fase 1 og de avtaler som er inngått, utbetales beløp til kunde iht. inngått avtale dersom prosessen medfører at motparten betaler penger på bakgrunn av krav som er fremsatt. Utbetalingens størrelse, til både kunde og Eksterngransking og deres leverandører, er forbundet med risiko. Fase 2 - 5 innebærer imidlertid ikke risiko for prosesskostnadene for våre kunder. I fase 2 -5 er det Eksterngransking og deres samarbeidspartnere som beslutter de ulike prosesser, og derigjennom har ansvar for prosessene. Iht. ISO 9001:2015 Ledelsessystem for kvalitet, som er prosessorientert styringssystem, så organiserer vi aktivitetene i ulike prosesser tilsvarende, og med prosesseiere for hovedprosesser og delprosesser. Dette av hensyn til vårt interne styringssystem basert på ISO 9001:2015.Dersom du har en konkret sak, dvs. har blitt påført et tap som du ellere flere ønsker helt eller delvis gjenopprettet, kan du ta kontakt med oss via meny "Tjenster", evt. benytte kontaktskjemaet.


Eksterngransking samarbeider også med utenlandske selskaper, og vi kan derfor påta oss oppdrag som gjelder krav og forhandlinger utenfor landets grenser.


Eksterngransking er en av få organisasjoner som tilbyr privatpersoner og næringsvirksomheter dette tilbudet, og er iht. vår nedfelte policy om å tilby rådgivning, forebygging og gjenoppretting av økonomiske tap. Vi jobber daglig med korrupsjon, og siden verken Økokrim eller Politiet har ressurser til å etterforske alle saker om økonomisk kriminalitet etc. er alternativet for de fleste å bruke egne ressurser til å følge det opp. Hvilket ikke alltid er hensiktsmessig pga. tidsbruk og kostnader, og det kan være hensiktsmessig med hjelp fra eksterne.

Copyright © Investigation Group Norway Co 2021. All Rights Reserved

 • Logo Norsk Sertifisering
 • økokrim
 • YouTube
 • Linkedin oss