• Roy Nordli

Kan AMS- målerne være i strid med EU-retten?

EFTA hjelpe deg til å få tilbake den "gamle" funksjonsmåten?


NVE har ansvar for gjeldende praksis i Norge, hvor nettselskapene pålegger alle sine nettkunder om å installere nye strømmålere med AMS (Smartmålere).

Det er igangsatt ulike prosesser i Norge, fra ulike aktører, på veldig ulike rettslige grunnlag.


Vi er ikke kjent med at noen av disse prosessene har medført noen endringer i praksisen fra NVE eller nettselskapene, samtidig som nærmere 3 millioner husstander i Norge har fått eller vil få installert strømmålere som overvåker aktivitet og dessuten avgir stråling.

Vi organiserer nå en pressgruppe med det formål å igangsette en utredning av gjeldende rett i Norge og EU mht. pålegg av AMS, samt bringe spørsmålet inn for EFTA som er overvåkingsorganet for at Norge ikke opptrer i strid med EU-retten.


Grunnlaget for NVE sin praksis i dag er EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/72/EF. Vi ønsker på vegne av pressgruppen å få sendt en klage på NVE til EFTA dersom man mener det er grunnlag for dette på bakgrunn av EU-direktivet.


Dersom man får kjent NVEs praksis ugyldig, eller vedtak på at praksis er i strid med EU-retten, vil det i neste omgang gi grunnlag for at NVE endrer sin praksis mht. AMS-målere, evt. at Norsk lovgivning endres.


EFTA-domstolen og dere rettspraksis er årsak til Norges største rettsskandale innen NAV sektoren:

NAV-skandalen: Norge ble irettesatt av EFTA i 2013

Allerede i 2013 slo EFTA-domstolen fast at norsk trygdelov var til hinder for EØS-avtalen. Likevel fortsatte Norge å praktisere som før.


EFTA og EU retten blir neglisjert i Norge, og det samme kan gjelde Smartnett boksene i Norge og tolkningen av Smartnett lovgivningen av nettselskapene?


Ved å melde deg inn vil du bli holdt orientert om fremdrift i form av Flygeblad som sendes elektronisk, og selvsagt få informasjon om behandlingen i EFTA hvis det blir en realitet.


Innmeldelsesavgiften er på kr. 125,- og blir ikke refundert da denne skal dekke registreringskostnader og forberedelser.

Velg meny innmelding for å melde deg på.


Copyright © Investigation Group Norway Co 2021. All Rights Reserved

  • Logo Norsk Sertifisering
  • økokrim
  • YouTube
  • Linkedin oss