• Roy Nordli

Større ansvar i "hands on" bedrifter

Da er dette en relevant artikkel for deg; domstolen har utvidet ansvar for både styret og daglig leder i såkalte "hands on" bedrifter.


Nærmere om Metallco dommen


Metallco dommen utvider styreansvar og daglig leders ansvar for «hands on bedrifter».

Ifølge dommen er dette definert som bedrifter med inntil 20 ansatte, og i slike bedrifter har nå styret og daglig leder fått betydelig utvidet aktsomhet for ikke å risikere å bli erstatningsansvarlig iht. aksjeloven § 17-1.


Metallco dommen gjaldt spørsmålet om daglig leder, styreleder og selskapet kunne straffes etter en ulykke i et mindre smelteverk.


Metallco dommen vektlegger at daglig leder ikke har dokumentert godt nok at det er en god nok sikkerhetskultur, avvikssystem og risikovurderinger. Dommen får som konsekvens at også sikkerhetskultur må dokumenteres relatert til kravene i arbeidsmiljøloven med forskrifter.


Ansvaret er også utvidet ved at domstolene kan overprøve kvaliteten på risikovurderinger; her at det skulle vært rødt og ikke gult nivå på risikovurderingen. Dette var en «feilvurderingen» som medførte uaktsomhet.


Mht. styreansvaret vektlegges at de ikke dokumenterte at de har behandlet risikovurderinger, sikkerhetsrutiner og avviksmeldinger på styremøtet hyppig nok, uten å ta stilling til hvor ofte dette burde skjedd.


Oppsummering:


Metallco dommen utvider styreansvaret i «hands on» virksomheter ved at daglig leder tillegges større plikter som igjen «overføres» til styret ref. al. § 6-12 og 6-13. I den konkrete saken la retten til grunn at ledelsen hadde overtrådt kravene i arbeidsmiljøloven § 19-1 første ledd jf. annet ledd, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 jf. internkontrollforskriften§ 5.


Derved hefter styret og daglig leder for slike lovbrudd, og kan følgelig straffes for dette. I tillegg kan man bli erstatningsansvarlig iht. aksjeloven § 17-1.


Styret må iht. Metallco dommen å påse at risikovurderinger er av høy kvalitet, gjennomført, dokumentert og implementert! I tillegg til at god sikkerhetskultur må dokumenteres.


Det er følgelig påkrevd at ledelsen dokumenterer en «god» sikkerhetskultur i virksomheter hvor det kan skje ulykker ved uriktig håndtering eller bruk av utstyr, materiell etc.


Begrunnelsen for å gi foretaksstraff - gebyr i tillegg


" Det er rettens oppfatning at foretaket kunne ha forebygget lovbruddet ved bedre rutiner, kontroll og opplæring (straffeloven § 28 bokstav c). "

Videre skriver retten i sine premisser at

Retten mener også det er klart at foretaket oppnådde en fordel ved ikke å gå til innkjøp av for eksempel et rullebånd til å sortere søppel, fragmenteringsmaskin eller ved å ansette flere folk til å inspisere skrotet (straffeloven § 28 bokstav e). Dette taler klart for at foretaksstraff bør anvendes

I såkalte "hands on" bedrifter kan man følgelig risikere foretaksstraff fordi man ikke har ansatt flere folk til å inspisere og kontrollere. Virksomheter som ikke har et kvalitetsstyringssystem oppfordres følgelig til å skaffe seg dette.

Copyright © Investigation Group ldt 2021. All Rights Reserved

  • Logo Norsk Sertifisering
  • økokrim
  • YouTube
  • Linkedin oss